خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان
این وبلاگ جهت اطلاع رسانی بهتر به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ایجاد گردیده است.
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:30 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس ریاضی عمومی (کاردانی کامپیوتر)استاد اسماعیل زاده روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت(12-10) کلاس 502 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:25 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد آل ناصر روز یکشنبه مورخ 95/2/19 به شرح ذیل برگزار می گردد:

مدار 2 مشخصه 136 ساعت(10/30-8)  کلاس 501

مدار1 مشخصه134 ساعت(13-10/30) کلاس 501

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:0 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد بروایه مورخ 95/2/19 برگزار نمی گردد.

کلاسهای جبرانی این دروس مورخ95/2/31 به شرح ذیل برگزار می گردد:

فیزیک پیشنیاز ساعت(12-10)کلاس 511، ساعت(18-16) کلاس 533 وساعت(20-18) کلاس 523 برگزار می گردد.

سه شنبه 14 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:57 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد عمرانی چهارشنبه مورخ 95/2/15 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 18:17 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاد دریس درس فیزیک پیش چهارشنبه مورخ

95/2/15ساعت(16-14)کلاس518برگزارمیگردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:48 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس استاد شمشیرسازدرس دینامیک رشته(مکانیک خودرو) یکشنبه مورخ95/2/19برگزارنمیگرددوجبرانی آن پنج شنبه مورخ

95/2/23ساعت(20-18)کلاس 504برگزارمیگردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:58 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی ( hysys) روز دوشنبه مورخ 20 / 2 / گروه 2 حضور یابند .

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:39 ::  نويسنده : علی عفریان

آزمونهای میان ترم استاد ساداتی روز جمعه مورخ 24/2/95 به شرح ذیل می باشد:

موازنه مواد وانرژی ساعت(16-13) کلاسهای 512-513-515

انتقال جرم ساعت(20-16) کلاسهای 512-513-515

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:37 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس مبانی مخابرات استاد علی پور دوشنبه مورخ 13/2/95 ساعت(20-18) برگزار نمی گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:1 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی نقشه برداری مشخصه 1344 استاد قربانی روز سه شنبه مورخ 14/2/95 ساعت(18-16)ومشخصه 1345 ساعت(18-16)مورخ 21/2/95 برگزار می گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:38 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی محاسبات عددی استاد مدنی روز سه شنبه مورخ 14/2/95 ساعت(17-15) کلاس 533 برگزار می گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:40 ::  نويسنده : علی عفریان

جبرانی استادآل ناصرجمعه مورخ17/2/95درس مدارهای الکتریکی1 مشخصه133ساعت(10:30-8)ودرس مدارهای الکتریکی2 مشخصه135ساعت

(13-10:30)کلاس523برگزارمیگردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:14 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس هیدرولوژی استاد دارابی روز سه شنبه مورخ 14/2/95 ساعت(19-14) کلاس 513 برگزار می گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 12:12 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلاس درس رسم فنی عمومی روز شنبه مورخ 95/2/18 برگزار نمی گردد و جبرانی آن روز سه شنبه مورخ 95/2/21 ساعت 20-17 برگزار می گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:26 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد مدنی روز دوشنبه

مورخ 20/2/95 برگزار نمی گردد.

دو شنبه 13 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:9 ::  نويسنده : علی عفریان

امتحان پایان ترم دکتررضائی به شرح ذیل میباشد:

درس آزمایشگاه شیمی آلی دوشنبه مورخ3/3/95ساعت

(14-13)

درس آزمایشگاه شیمی عمومی چهارشنبه مورخ5/3/95ساعت

(14-13)

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:35 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاتیک ومقاومت مصالح استاد ماندگاری به شرح ذیل می باشد:

شنبه مورخ 95/2/25 ساعت(20-17) کلاس 501

یکشنبه مورخ  95/2/26 ساعت(20-17) کلاس 503

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 15:15 ::  نويسنده : علی عفریان

کلیه کلاسهای دکترمقدسیان یکشنبه مورخ95/2/12برگزارنمیگردد.

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:53 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد رشنودی به شرح ذیل می باشد:

ذخیره وبازیابی اطلاعات ساعت(11-8)کلاس 513 مورخ چهارشنبه 15/2/95

پایگاه داده ها ساعت(13-11)کلاس527 چهارشنبه مورخ15/2/95

مدارمنطقی ساعت(17-14) کلاس 537چهارشنبه مورخ 15/2/95

مهندسی نرم افزار ساعت(20-17) کلاس 537 چهارشنبه مورخ 15/2/95

ذخیره وبازیابی اطلاعات سه شنبه ساعت(11-8) کلاس 526 مورخ 14/2/95

پایگاه داده ها ساعت(13-11) کلاس 527 سه شنبه مورخ 14/2/95

مدار منطقی ساعت(17-14) کلاس 502 سه شنبه مورخ 14/2/95

ذخیره وبازیابی اطلاعات ساعت(20-17) سه شنبه مورخ 14/2/95

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:39 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

دانشجویان محترم استاد جرفی کلاس جبرانی درس روستا 1روز پنجشنبه مورخ 95/2/16 در روز یکشنبه مورخ 95/2/19 ساعت 9-14 در کلاس 502 برگزار میگردد.

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:14 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاد پریشانی  به شرح ذیل می باشد:

فیزیک پیشنیاز شنبه مورخ 18/2/95 ساعت(19-17) کلاس 527

فیزیک مکانیک یکشنبه مورخ 19/2/95 ساعت(19-17) کلاس 512

فیزیک پیشنیاز دوشنبه مورخ 20/2/95 ساعت(19-17) کلاس536

فیزیک مکانیک چهارشنبه مورخ 22/2/95 ساعت(19-17) کلاس 522

یک شنبه 12 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 10:12 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلیه کلاسهای استاد پریشانی روز جمعه مورخ 17/2/95 برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:53 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

کلیه آزمایشگاه های استاد علی پور روز شنبه مورخ 95/02/11 برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 17:10 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

قابل توجه دانشجویانی که آزمایشگاه فیزیک 2 دارند این هفته سه شنبه مورخ 2/14 سکشن 10-8 گروه A برای انجام آزمایش در آزمایشگاه فیزیک حضور یابند.

 

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:33 ::  نويسنده : علی عفریان

میانترم  درس ریاضی عمومی مشخصه 479مورخ18/2/95ساعت

(17-14)

میانترم درس ریاضی پیش نیازمشخصه1573مورخ 18/2/95ساعت(13-11)

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:19 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاسهای جبرانی استاد کمالی به شرح ذیل میباشد:

درس ایستایی 1مشخصه1357 مورخ19/2/95ساعت(13-11)کلاس526

درس ایستایی 1مشخصه1358مورخ18/2/95ساعت(20-18)کلاس513

درس ایستایی 2مشخصه1342مورخ12/2/95ساعت(13-11)کلاس526

درس ایستایی2مشخصه1343مورخ25/2/95ساعت(20-18)کلاس513

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 16:15 ::  نويسنده : علی عفریان

کلاس جبرانی استاداحمدی درس ریاضی عمومی شنبه مورخ

18/2/95ساعت(16-14)کلاش504برگزارمیگردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 11:8 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاسهای جبرانی استاد پورفرهاد روز یکشنبه

مورخ 19/2/95  به شرح ذیل برگزار می گردد:

الکترونیک عمومی ساعت(10-8) کلاس 518

زبان فنی ساعت(12-10) کلاس 518

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 9:35 ::  نويسنده : دانیال نیک احوال

تمامی آزمایشگاه ها  و کلاس های استاد علی پور  شنبه مورخ 11 / 2 / برگزار نمی گردد.

شنبه 11 ارديبهشت 1395برچسب:, :: 8:56 ::  نويسنده : علی عفریان

 

کلاس جبرانی درس راهسازی استاد خسروی پور

روز دوشنبه مورخ 13/2/95 ساعت(14-12)

کلاس 512 وساعت(16-14) برگزار می گردد.

صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد

درباره وبلاگ

به وبلاگ خدمات آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان خوش آمدید
آخرین مطالب
آرشيو وبلاگ


آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 1994
بازدید دیروز : 5651
بازدید هفته : 7645
بازدید ماه : 12006
بازدید کل : 2041194
تعداد مطالب : 143
تعداد نظرات : 76
تعداد آنلاین : 4

Alternative content